องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย จัดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2566

04 เม.ย. 66

“เมื่อวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

จัดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น”

…………………..