อบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.เทพาลัย ประจำปี 2561

27 ก.ย. 61

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  กำหนดจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เทพาลัย ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561  ณ วัดหนองบัวทุ่ง ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาจิตใจ อารมณ์ ทัศนคติ และการแก้ปัญหาในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถครองตน ครองคน และครองงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป