เชิญชวนประชาชนทำขยะเปียกทุกครัวเรือน-อบต.เทพาลัยร่วมกับอำเภอคง,รพ.สต.บ้านวัด,กศน.,พัฒนาชุมชนอำเภอคง,สำนักงานเกษตรอำเภอคง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน.ม.16,ส.อบต.ม.16-กิจกรรมรณรงค์ขยะเปียกทุกครัวเรือนบ้านน้อยพัฒนา

08 พ.ย. 65