แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามนโยบายที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

12 เม.ย. 65

แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เชิญชวนให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมกันภาคภูมิใจในผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดในโอกาสต่างๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค และส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย