แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปี 2566

03 เม.ย. 66

O33-แบบสรุปรายงาน No Gift Policy -อบต.เทพาลัย