โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2562

14 ก.พ. 62

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กวัย 3-5 ขวบ ให้พัฒนาครบ ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่รอบตัวได้เร็วขึ้น มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0