โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรฯ

28 ก.พ. 64

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564