โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

12 ก.พ. 63

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้จัดทำโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลเทพาลัย เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป