โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

25 มี.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย โดยสำนักงานปลัด ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 และส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรับฟังปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ตลอดจนบูรณาการการดำเนินร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันละ 2 ชุดโดยลงพื้นที่ใน 14 หมู่บ้าน และจะประชุมประชาคมระดับตำบลในลำดับต่อไป

  • วันที่  23 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่  ชุดที่ 1 หมู่ที่ 3    บ้านโคกแปะ,หมู่ที่ 13  บ้านโคกสง่า,หมู่ที่ 1  บ้านบุตำแย,หมู่ที่ 11  บ้านดอนทะบวงและชุดที่ 2หมู่ที่ 2    บ้านคอนเมือง,หมู่ที่ 4  บ้านตะคร้อ,หมู่ที่ 14  บ้านตะคร้อมิตรภาพ
  • วันที่ 24 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ ชุดที่ 1 : หมู่ที่ 12  บ้านสระปทุม ,หมู่ที่ 7    บ้านหนองบัวโคก,หมู่ที่ 8  บ้านดอนวัว  และชุดที่ 2 : หมู่ที่ 6    บ้านหนองพรานปาน,หมู่ที่ 17  บ้านโนนคูณพัฒนา, หมู่ที่ 16  บ้านน้อยพัฒนา