โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561

17 มิ.ย. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้จัดโครงประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และนำข้อคิดเห็นที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป