โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565

24 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ คลองน้ำวัดเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีา