โครงการอบรมกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านกระถิน หมู่ที่ 5

17 ก.ย. 57

โครงการอบรมกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านกระถิน หมู่ที่ 5