โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เทพาลัย ประจำปี 2564

15 ก.ย. 64

10  กันยายน 2564  ณ วัดเทพาลัย (ถ้ำภูเขา) ตำบลเทพาลัย อำเภอคง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  ได้นำหลักคุณธรรมจริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม
๒. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เกิดการเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน
บนพื้นทางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวตามวิถีชีวิตปกติใหม่ “New Normal” ได้
๓. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป