โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี 2562

07 ก.ย. 62

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เทพาลัย  จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เทพาลัย ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 6 –7  กันยายน 2562  ณ วัดเทพาลัย ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาจิตใจ อารมณ์ ทัศนคติ และการแก้ปัญหาในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถครองตน ครองคน และครองงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป