โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

27 ก.ย. 61

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เทพาลัย จัดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ ที่ทำการอบต.เทพาลัย โดยมีนายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยโครงการครั้งนี้มี พนักงานอบต.เทพาลัย สมาชิกอบต.เทพาลัย อปพร. ครู และนักเรียนในเขตอบต.เทพาลัย เข้าร่วมโครงการ โดยคณะวิทยากรนำโดยพันจ่าเอกทิวากร พิรักษา ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมจากงานป้องกันอบต.เทพาลัย ทีมจากตำบลคูขาด ทีมครูฝึกจากอำเภอแก้งสนามนาง หัวหน้างานป้องกันอบต.ดอนใหญ่ และทีมจากเทศบาลตำบลเทพาลัย เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้