โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ

02 เม.ย. 64

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ
ตามพระปณิธาน พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี