โครงการ “Big Cleaning Day ” บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

08 พ.ย. 61

โครงการ “Big Cleaning Day ” บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา