ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

20 ก.ค. 60

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2560 เวลา  09.00 น. – 12.00  น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  นำโดย  นายกพิสุทธิ์  พร้อมจะบก  นายกอบต.เทพาลัย  พันจ่าเอกทิวากร  พิรักษา  หัวหน้างานป้องกันอบต.เทพาลัย  นายกิตติศักดิ์  มีศิลป์ (เจ้าพนักงานป้องกัน)  นายปรีชา  หมั่นคง  (เจ้าพนักงานป้องกัน)  นายคูณ  ดุ้งกลาง  (พนักงานดับเพลิง)  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตามโครงการของกศน.อำเภอคง  โดยการสอนเรื่องแก๊ส  ให้กับพี่น้องราษฎร  หมู่ที่  1  บ้านบุตำแย  ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา