พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมโครงการธนาคารขยะบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11

15 มี.ค. 67

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการธนาคารขยะบ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11

เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลขาย

เพื่อมีรายได้และเป็นการส่งเสริมด้านการออมเงิน

……………………………………..