โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เทพาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

11 ก.ย. 63

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย กำหนดจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เทพาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2563

ณ วัดเทพาลัย  ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา