ข้อบัญญัติ/ประกาศราชกิจจานุเบกษา

  1. ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๓-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  2. ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  3. ข้อบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.๒๕๖๓-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  4. ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น-เรื่อง-ห้ามใช้ยานพาหนะฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  5. ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
  6. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยว่าด้วยฯการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น-พ-ศ-2566