ข้อบัญญัติ/ประกาศราชกิจจานุเบกษา

  • ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๓-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  • ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  • ข้อบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดฯ พ.ศ.๒๕๖๓-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  • ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น-เรื่อง-ห้ามใช้ยานพาหนะฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  • ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
  • ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยว่าด้วยฯการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น-พ-ศ-2566
  • ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓