ข้อมูลพื้นฐาน

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยประมาณ 71.66 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ปกติ คือเป็นที่ราบ ซึ่งแบ่งออกเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 80% และเป็นที่ราบสูงประมาณ 20% และยังมีป่าไม้ที่เสื่อมโทรมในเขตที่สาธารณะโดยมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่

ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตร้อนชื้น มี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่ ดังนี้
– จำนวนหมู่บ้านในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่ ได้แก่
หมู่ 1 บ้านบุตำแย            หมู่ 2 บ้านคอนเมือง
หมู่ 3 บ้านโคกแปะ           หมู่ 4 บ้านตะคร้อ
หมู่ 5 บ้านกระถิน             หมู่ 6 บ้านหนองพรานปาน
หมู่ 7 บ้านหนองบัวโคก    หมู่ 8 บ้านดอนวัว
หมู่ 11 บ้านดอนทะบวง    หมู่ 12 บ้านสระปทุม
หมู่ 13 บ้านโคกสง่า         หมู่ 14 บ้านตะคร้อมิตรภาพ
หมู่ 16 บ้านน้อยพัฒนา     หมู่ 17 บ้านโนนคูณพัฒนา
– จำนวนหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตของ องค์การบริหารส่วนตำบล มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 9 บ้านวัด

6. ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล
– จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเทพาลัย

7. ประชากร
ประชากรตามทะเบียนราษฎรมีทั้งสิ้น 6,574 คน แยกเป็นชาย 3,322 คน หญิง 3,252 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 91.74 คน / ตารางกิโลเมตร
7.1 ตารางการแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ

   ตารางที่ 2.1  ตารางจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร

ตำบล/หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน/หลัง

ตำบล/เทพาลัย

3,252

3,322

6,574

1,450

หมู่ 1

268

267

535

119

หมู่ 2

384

386

770

170

หมู่ 3

227

243

470

105

หมู่ 4

338

325

663

144

หมู่ 5

345

347

692

157

หมู่ 6

156

160

316

66

หมู่ 7

300

314

614

135

หมู่ 8

134

142

276

48

หมู่ 9

9

17

26

27

หมู่ 11

318

346

664

155

หมู่ 12

261

234

495

100

หมู่ 13

68

89

157

41

หมู่ 14

201

193

394

91

หมู่ 16

94

91

185

33

หมู่ 17

149

167

316

59

หมู่ 77

0

1

1

0