คณะผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 099-5508885

ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  รัตนวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 093-3291832

นายศุภกิตติ์  ศรีนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 085-0973479

นายประเสริฐ  จิตรพิมาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 089-2319733
นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 099-5508885
นายแฉล้ม  ชีโพธิ์ นายไหล  พรมชาติ
รองนายก อบต. รองนายก อบต.
เบอร์โทร. 065-2680839 เบอร์โทร. 089-571-0312
นางสุพร  งามสุขศรี
เลขานุการ นายก อบต.
เบอร์โทร. 081-942-5976