03 พ.ค. 64
     
  นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  เบอร์โทร. 099-5508885