ติดต่อเรา

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

    ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

    เบอรโทรศัพท์ : สำนักปลัด 044-000630 , กองคลัง 044-000530

    เบอร์โทรสาร : 044-000530

    E-mail : admin@taepalai.go.th