วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ชุมชนน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ พออยู่พอกิน พัฒนาท้องถิ่น ขจัดสิ้นมลพิษ ชีวิตปลอดภัย”