สมาชิกสภา

นายมงคล  นาคแท้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 088-7117769

นางรัชนีวรรณ  เชื่อมพงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 097-3373369

นางอุไร  เจือหนองคล้า
เลขานุการสภาการบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ. 098-2500581
นายวิสิฐ  ค้าขึ้น
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2
เบอร์ติดต่อ 089-7629059
นายสุพจน์  เหลื่อมทองหลาง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3
เบอร์ติดต่อ 085-2461326
นางละม่อม  ช่างพะเนาว์
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
เบอร์ติดต่อ 086-2490098
นายวิชัย  กองคำ
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5
เบอร์ติดต่อ 089-5813471
นายโพธิ์ทอง  จำปาเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
เบอร์ติดต่อ 081-0672872
นางสาวสมฤดี  ชัยชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8
เบอร์ติดต่อ 086-2654359
นางสายทอง  จันชุม
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9
เบอร์ติดต่อ 086-2638337
นางละออง  วาดพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
เบอร์ติดต่อ 087-9572770
นายณรงค์  แพงพุย
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
เบอร์ติดต่อ 096-7396759
นายธีรภัทร  หอมจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 13
เบอร์ติดต่อ 065-2909360
นายเรรัย  พิรักษา
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 14
เบอร์ติดต่อ 094-3849420
นายสนธยา  เปาะสะเกษ
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 16
เบอร์ติดต่อ 098-9462629
นางสาวนฤมล  ทิพย์วันนา
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 17
เบอร์ติดต่อ 092-2974518