สำนักปลัด

นายเทิดพงศ์ มีศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ.087-2561526
นางสาวรส จำปาเรือง นางจิราภรณ์ ยังกลาง  พันจ่าเอกทิวากร พิรักษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ.084-4794511  เบอร์ติดต่อ.0854152201 เบอร์ติดต่อ.0819057518
นายวรวิทย์ การถาง นางอาภาพร จินตนามณีรัตน์ นางสาวดวงกมล เทียมทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ.0918285141  เบอร์ติดต่อ.081-8795989 เบอร์ติดต่อ.087-9425168
นายกิตติศักดิ์ มีศิลป์ นางสาวสุภาภรณ์ รัตนวัน นายบุญชู ห่วงยวนกลาง
 ผู้ช่วยนักพัฒนาขุมชน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ.094-1129153 เบอร์ติดต่อ.088-4701918 เบอร์ติดต่อ.088-7182771
นายทรงชัย พิรักษา นายคูณ ดุ้งกลาง นายปรีชา หมั่นคง
พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงาน
เบอร์ติดต่อ.061-6981582 เบอร์ติดต่อ.081-0755679 เบอร์ติดต่อ.085-4151920
นายชนะชัย นาคแท้ – ว่าง – – ว่าง –
พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงาน
เบอร์ติดต่อ.083-1219218