ผลิตภัณฑ์ OTOP และภูมิปัญญาไทย  หมอนสม๊อคบ้านบุตำแย ตำบลเทพาลัย

13 ก.ค. 63

ผลิตภัณฑ์ OTOP และภูมิปัญญาไทย  หมอนสม๊อค
บ้านบุตำแย ตำบลเทพาลัย ผลิตที่บ้านของสมาชิกภายในกลุ่ม

ทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หมอนสม๊อค ให้เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจได้