ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน บ้านกระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

13 มิ.ย. 65