แหล่งเรียนรู้ เที่ยวชม และกิจกรรมปลูกป่าสวนสมุนไพรในวัดป่าเทพาลัย

13 ก.ค. 63

สวนสมุนไพรในวัดป่าเทพาลัย

เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน ดำเนินการตามกลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปใช้ในชุมชน เช่นทำน้ำมันไบโอดีเซล การเพาะชำกล้าไม้ ทำปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น