หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอุไร เจือหนองคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
เบอร์ติดต่อ. 098-2500581
นางกฤตยา แรงสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
เบอร์ติดต่อ. 091-4694039
นางสาวจิราภรณ์ เพียรแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ. 093-1052127