ตรวจสอบภายใน

นางอุไร เจือหนองคล้า

นางอุไร เจือหนองคล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เบอร์ติดต่อ. 098-2500581

นางกฤตยา แรงสูงเนิน

นางกฤตยา แรงสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เบอร์ติดต่อ. 091-4694039

นางสาวกฤษณา สียางนอก

นางสาวกฤษณา สียางนอก

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการเบอร์ติดต่อ. 062-3164106