ตรวจสอบภายใน

นางอุไร เจือหนองคล้า

นางอุไร เจือหนองคล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
เบอร์ติดต่อ. 098-2500581

นางกฤตยา แรงสูงเนิน

นางกฤตยา แรงสูงเนิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
เบอร์ติดต่อ. 091-4694039

นางสาวจิราภรณ์ เพียรแก้ว

นางสาวจิราภรณ์ เพียรแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ. 093-1052127