หัวหน้าส่วนราชการ

นางอุไร  เจือหนองคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
เบอร์ติดต่อ. 098-2500581
นางกฤตยา  แรงสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
เบอร์ติดต่อ. 091-4694039
นายเทิดพงศ์ มีศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ.087-2561526
นางสุภาภรณ์ การถาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ.091-7354656
นายพิเชษฐ์ คงนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ.098-5863738
นายนิเวศน์  เสนนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ.098-5846279