แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต อบต.เทพาลัย ปี-2566-2570