แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต อบต.เทพาลัย ปี-2566-2570

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566