แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  1. แผนป้องกันการทุจริต อบต.เทพาลัย ปี-2566-2570
  2. รายงานการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน