แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

01 ต.ค. 64

ประกาศ-แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน-ไตรมาสที่-2-2566

แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา-ไตรมาสที่-1-2566

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน-ไตรมาสที่-1-2566

แผนการใช้จ่ายเงินงานบริหารงานทั่วไป-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานก่อสร้าง ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานรักษาความสงบภายใน ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานสาธารณสุข ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานสังคมสงเคราะห์ ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานสร้างความเข้มแข็ง ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานบริหารงานทั่วไป ปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานงบกลางปี 65

แผนการใช้จ่ายเงินงานการเกษตร ปี 65