วัดป่าเทพาลัย

15 มิ.ย. 62

วัดป่าเทพาลัย เป็นวัดป่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2529 เดิมชื่อวัดป่าเทพาวัน ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเทพาลัย ตามใบอนุญาตสร้างวัดและชื่อวัดจากเถรสมาคม

 เป็นสำนักปฏิบัติธรรม มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด และตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตามมติรัฐมนตรี ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อปี 2547

 ร่วมโครงการสมุนไพรในวัด ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2547

 กำลังสร้างสวนภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 กำลังก่อสร้างอุโบสถ กลางสระน้ำ(ริมน้ำ)

 วัดเทพาลัยได้รับการคัดเลือกเป็นวัดโครงการสวนสมุนไพรดีเด่นระดับชาติในปีพ.ศ. 2551 ด้านการเผยแผ่พระศาสนา ได้ตั้งสถานีวิทยุเผยแผ่ธรรมะ ปี พ.ศ. 2547 และวิทยุออนไลน์ทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาชาวบ้าน ดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปใช้ในชุมชน เช่นทำน้ำมันไบโอดีเซล ทำน้ำส้มควันไม้ การเพาะชำกล้าไม้ ทำปุ๋ยชีวภาพหลากหลายสูตร ปลูกป่า มีผู้สนใจไปศึกษาดูงานสม่ำเสมอ