กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : สอบถามการขอจดทะเบียนพาณิชย์

โพสโดย : อยากจดทำมาหากิน

E-mail : Ooywan2535@gmail.com

IP : 27.130.65.104

กระทู้ : สอบถามการขอจดทะเบียนพาณิชย์

โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2566 เวลา : 13:13:25

ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปด้วย

โพสโดย : เจ้าหน้าที่

E-mail : doww99.arpapon@gmail.com

IP : 183.89.77.37

ตอบกระทู้ : สอบถามการขอจดทะเบียนพาณิชย์

โพสเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2566 เวลา : 10:46:49

เอกสารที ต้องใช้จดทะเบียนพาณิชย์ 1. สําเนาบัตรประชาชน เจ้าของ กิจการ 2. หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล)หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) 3. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 5.สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 6.กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็ นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ)มเติม ดังนี9 -หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน -กรณีเช่าสถานที) *ผู้ให้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา 1.สําเนาทะเบียนบ้านของเลขที)ตั9งสถานประกอบการ 2.สําเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 3.สําเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน) *ผู้ให้ใช้เช่ามีสถานะเป็ นบริษัท 1.สําเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2.หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื)อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 3.สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

ยกเลิก