การประเมินความเสี่ยเพื่อป้องกันการทุจริต

03 ก.ค. 63

รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต

การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต  หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

ประจำปี  พ.ศ.  2563