ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง อบต.เทพาลัย

09 ก.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

เรื่อง   นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง

                                            องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย