สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

26 มิ.ย. 62

ต.ค-61

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.พ.62-

มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62