คู่มือพนักงาน

 1. คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 2. คู่มือปฎิบัติงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 3. คู่มือปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 4. คู่มือตรวจสอบการคลังการเงินบัญชีพัสดุ
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุและการจําหน่ายพัสดุท้องถิ่น
 6. คู่มืปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯพ.ศ.2561
 7. คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 8. คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 9. คูมืองานธุรการ
 10. คู่มือดำเนินการทางวินัยพนักงานท้องถิ่น
 11. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 12. คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
 13. คู่มือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 14. คู่มือบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
 15. คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
 16. คู่มือการจัดการศพตามประเพณี
 17. คู่มืองานตรวจสอบ อบต.เทพาลัย ปี66
 18. คู่มือลำดับขั้นตอนการประเมินเลื่อนเงินเดือนครู(อบต.เทพาลัย)
 19. คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ(อบต.เทพาลัย)