คู่มือพนักงาน

 1. คู่มือปฎิบัติงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 2. คู่มือปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. คู่มือตรวจสอบการคลังการเงินบัญชีพัสดุ
 4. คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุและการจําหน่ายพัสดุท้องถิ่น
 5. คู่มืปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯพ.ศ.2561
 6. คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 8. คูมืองานธุรการ
 9. คู่มือดำเนินการทางวินัยพนักงานท้องถิ่น
 10. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 11. คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
 12. คู่มือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 13. คู่มือบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
 14. คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
 15. คู่มือการจัดการศพตามประเพณี
 16. คู่มืองานตรวจสอบ อบต.เทพาลัย ปี66
 17. คู่มือลำดับขั้นตอนการประเมินเลื่อนเงินเดือนครู(อบต.เทพาลัย)
 18. คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ(อบต.เทพาลัย)